Metodikk

Metodikk

METODIKK BASERT PÅ SAMARBEID
Som grunnlag for vårt arbeid benytter Nitschke AS en metodikk basert på utstrakt personlig samarbeid med organisasjonens ledelse samt en grundig gjennomgang og analyse av drift og rutiner. En av våre partnere vil være den ansvarlige revisor. Hvert oppdrag starter med samtaler mellom revisor, organisasjonens ledelse og eventuelt andre nøkkelpersoner. Revisor tilegner seg nødvendig detaljkunnskap om dine problemstillinger og i fellesskap drøftes mulige løsninger. Løpende ajourføring av beskrivelser og vurderinger gir deg god og kontinuerlig oversikt.

 

LØPENDE KONTAKT
Alle organisasjoner er i kontinuerlig utvikling og revisjonsarbeidet må tilpasses dette.For at man skal oppfatte revisor som en naturlig og nær samarbeidspartner, må revisor være tilgjengelig ved behov for råd og synspunkter. Vår arbeidsmetodikk er basert på dette. Hos oss deltar en erfaren revisor aktivt i planlegging og utførelse av revisjonsoppdraget, herunder innledende og avsluttende samtaler med organisasjonens ledelse.

 

ET NÆRT SAMARBEID GIR EN ENKLERE HVERDAG
Et tett samarbeid og en løpende dialog med våre klienter har lært oss mye om deres behov, også med hensyn til hvilken type informasjon klientene kan ha nytte av i sin hverdag. Derfor forsøker vi å «skreddersy» denne informasjonen. Som et ledd i å følge opp klientenes regnskaper og interne kontroll, har vi utviklet avstemmingsverktøy, sjekklister for årsoppgjør, momentlister for intern kontroll osv. Disse hjelpemidlene er også tilgjengelig som PC-verktøy.