Revisjon

Revisjon

REVISJONSARBEIDET ER EN KONTINUERLIG PROSESS – FORDI ALLE ORGANISASJONER ER I KONTINUERLIG UTVIKLING
Hva skal til for at kjøp av tjenester innen revisjon, og rådgivning i beslektede områder, skal bli en god og langsiktig investering? En viktig forutsetning er at vi blir godt kjent med din organisasjon. Med tilstrekkelig kunnskap kan revisor gripe fatt i viktige detaljer man selv ikke ser, men som kan skape grunnlag for forbedringer både på kort og lang sikt.

Nitschke AS tilbyr alle typer revisjon Innenfor området revisjon, tilbyr vi flere forskjellige produkter:

LOVBESTEMT REVISJON
Lovbestemt revisjon er i hovedsak knyttet til bekreftelse på at avlagt årsregnskap er i overensstemmelse med regnskapslovgivning og god regnskapsskikk, samt en evaluering av formuesforvaltning og intern kontroll.
FORENKLET REVISJON
Selskap uten revisjonsplikt kan ha behov for forenklet revisorkontroll av årsregnskapet. Dette er et enklere og rimeligere produkt som kan avdekke viktige forhold for virksomhetens rapportering.
ATTESTASJONSTJENSTER
Attestasjonsoppgaver kan være nødvendig å foreta knyttet til for eksempel offentlige myndigheter eller bankers krav til avtaler, eller i forbindelse med tilskuddsordninger. Denne type attestasjon er ikke revisjon, men kan for eksempel være attestasjon av prosjektregnskap eller momskompensasjon.